TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av hender flettet sammen rundt livet til en person

Informasjon om alderspensjon for medlemmer født før 1963

Alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse skal sammen med folketrygdens alderspensjon utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt ved full opptjening (30 års medlemstid) i offentlige tjenestepensjonsordninger. Dette er før levealdersjustering. Har du mindre enn 30 års medlemstid avkortes pensjonen i forhold til faktisk medlemstid delt på 30. Pensjonsgrunnlaget fastsettes i hovedsak ut fra sluttlønn justert for gjennomsnittlig deltid for de årene du har vært medlem av tjenestepensjonsordningen. Pensjonsgivende tillegg skal også medregnes i pensjonsgrunnlaget. Overtid er ikke pensjonsgivende i forhold til tjenestepensjonsordningen. Forsørger du barn under 18 år gis det barnetillegg i alderspensjonen.

Aldersgrensen for din stilling bestemmer når alderspensjonen kan komme til utbetaling. Den generelle aldersgrensen i offentlige tjenestepensjonsordninger er 70 år, men du kan likevel ta ut alderspensjon fra fylte 67 år.

Aldersgrensen gir både rett og plikt til å gå av med alderspensjon, men hvis du har en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) og ikke har opptjent 30 års medlemstid ved stillingens aldersgrense kan du fortsette i stillingen til 67 år om du ønsker det. Har du en stilling med særaldersgrense er det også mulig å gå av med alderspensjon inntil 3 år før du når aldersgrensen. For å kunne gjøre dette må summen av tjenestetid (i offentlige tjenestepensjonsordninger) og egen alder være 85 år eller mer på det tidspunktet du ønsker å gå av med alderspensjon (85-årsregelen).

Logg deg inn på vår medlemsportal - Min side – for å se hvilken aldersgrense som gjelder for din stilling. Her kan du også få oversikt over din medlemstid i Halden kommunale pensjonskasse.

Fra fylte 67 år er det et vilkår at du samtidig med uttak av alderspensjon fra pensjonskassen også må ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV). Alderspensjonene samordnes slik at folketrygdens alderspensjon blir utbetalt i sin helhet, mens alderspensjonen fra pensjonskassen blir redusert med et samordningsfradrag.

Hvordan din alderspensjon skal beregnes bestemmes ut fra ditt fødselsår. Velg knapp/link under for å lese mer om vilkår og beregningsregler for alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse som gjelder ditt årskull/fødselsår.

Søke om alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Alderspensjonen kommer ikke automatisk til utbetaling fra pensjonskassen selv om du har nådd aldersgrensen for stillingen din, eller om du har fylt 67 år. Senest 3 måneder før du ønsker å gå av med alderspensjon må du si fra til din arbeidsgiver at du ønsker å fratre din stilling og ta ut alderspensjon. Før dette anbefaler vi at du benytter deg av vårt tilbud om rådgivning slik at du er informert om hvilke vilkår og muligheter som gjelder for deg. Vi hjelper deg også med foreløpig beregning av din fremtidige alderspensjon slik at du får oversikt over din økonomi som alderspensjonist.

Etter at du har meldt fra til din arbeidsgiver kan du kontakte pensjonskassen for å få tilsendt søknadsskjema for alderspensjon, eller du kan laste ned søknadsskjemaet fra nettsiden vår ved å klikke på denne linken. Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaet kan du enten ringe oss, sende dine spørsmål på e-post via denne linken eller komme innom våre kontorer for å få hjelp og veiledning. Klikk her for mer kontaktinformasjon.

Hvis du skal søke om alderspensjon fra pensjonskassen og du er 67 år eller eldre må du også samtidig søke om og ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV). Har du en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) slik at du kan gå av med alderspensjon før 67 år trenger du derimot ikke å ta ut alderspensjon fra NAV. Da kan du velge å bare få utbetalt alderspensjon fra pensjonskassen.

Det kan likevel være mulig for deg å ta ut fleksibel alderspensjon fra NAV fra fylte 62 år hvis du fyller vilkårene for dette. Fleksibel alderspensjon fra NAV kan du lese mer om ved å klikke på denne linken. Du kan også søke om utbetaling av fleksibel alderspensjon fra NAV før du fyller 67 år selv om du ikke tar ut alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse.

Beregning av pensjon – regelverket

Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.
Du kan lese mer om pensjon ved å klikke på knappene under for de ulike pensjonstypene.