TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
pensjoner

Tjenestepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Som medlem i Halden kommunale pensjonskasse (HKP) opparbeider du rettigheter til offentlig tjenestepensjon fram til pensjonsalder, eller ved arbeidsuførhet. Tjenestepensjonene fastsettes i hovedsak som etter lov om Statens pensjonskasse, og er en del av tariffavtalen i kommunal sektor. Ved dødsfall kan også etterlatte ha krav på tjenestepensjon fra pensjonskassen. Tjenestepensjonsordningen inkluderer dermed alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. AFP er derimot ingen tjenestepensjon, men utbetales likevel av pensjonskassen på vegne av arbeidsgiver.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å melde ansatte inn i tjenestepensjonsordningen ved tilsetting, når vilkårene for innmelding er oppfylt. Den som meldes inn i tjenestepensjonsordningen betaler 2 % av sin lønn i pensjonspremie, mens resten av premien dekkes av arbeidsgiver. Når en ansatt avslutter sitt arbeidsforhold før oppnådd pensjonsalder meldes vedkommende ut av tjenestepensjonsordningen.

Tjenestepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse kommer som oftest i tillegg til pensjonsutbetalinger fra folketrygden (NAV). For medlemmer født før 1963 skal tjenestepensjon (alderspensjon) sammen med alderspensjon fra folketrygden tilsvare 66% av pensjonsgrunnlaget (som regel sluttlønn), før levealdersjustering, dersom man har 30 års medlemstid i 100 % stilling. Tjenestepensjonen skal videre levealdersjusteres, men ikke mer enn at individuell garanti for det enkelte årskull er oppfylt. Du kan lese mer om tjenestepensjon for medlemmer født før 1963 ved å klikke på denne linken.

For medlemmer født i 1963 eller senere innføres ny offentlig tjenestepensjon, også kalt påslagspensjon, fra 01.01.2020. Ny offentlig tjenestepensjonen opptjenes og beregnes ulikt tjenestepensjon for medlemmer født i 1962 eller tidligere. Med ny offentlig tjenestepensjon vil det lønne seg å jobbe lenger, men samtidig åpnes det for fleksibelt uttak av tjenestepensjon mellom 62 og 75 år. Pensjonen beregnes ut fra en oppspart pensjonsbeholdning slik som for alderspensjon i folketrygden. Du kan lese mer om ny offentlig tjenestepensjon ved å klikke på denne linken.

Regelverk for beregning av uførepensjoner og etterlattepensjoner endres ikke ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon. Dermed blir det ingen forskjeller i beregning av uførepensjon og etterlattepensjon om du er født før eller etter 1963.
Se video om pensjonssystemet i Norge:

Ønsker du rådgivning?

Vær tidlig ute med å planlegge din pensjonstilværelse. Det kan være mange vurderinger du bør gjøre og hensyn du må ta før du velger å ta ut/gå av med pensjon.

I Halden kommunale pensjonskasse får du gratis rådgivning. Ring 69 19 66 00 eller send e-post for å avtale tid. Vi hjelper deg også i forbindelse med spørsmål om AFP, uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.

Beregning av pensjon – regelverkHalden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS/Ny særavtale SGS 2020 - Pensjonsordninger, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen.
Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.

 
Du kan lese mer om pensjon ved å klikke på knappene under for de ulike pensjonstypene.