hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av Kongens Brygge og Fredriksten festning i Halden

Velkommen til Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble stiftet i 1920 av Halden kommune og er tjenestepensjonsordningen for ansatte og folkevalgte i kommunen, samt enkelte medlemsforetak som kommunen har eller har hatt eierandeler i. 01.01.2017 var 6 146 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister medlemmer i HKP, og pensjonskassen forvalter over 2 milliarder kroner til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Sykepleiere og lærere er medlemmer i henholdsvis KLP og SPK.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Du er alltid velkommen innom våre kontorer i andre etasje i Kongens Brygge 3 (Tollboden) for rådgivning. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd (se kontaktinformasjon) slik at vi kan innhente nødvendig tilleggsinformasjon for å gi deg best mulig service. Medlemmer i HKP kan søke om lån mot 1. prioritets pant i egen bolig. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nyheter og aktuell informasjon

04.01.2021
Pensjonskassen er stengt for besøkende
Pensjonskassen er stengt for besøkende inntil videre. Vi er tilgjengelig på e-post: post@hkpensjon.no eller på telefon 69 19 66 00.
17.11.2020
Revisjon av pensjonsregelverket
Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket. Regelverket omtales som Sentral Generell Særavtale, ofte forkortet til SGS 2020. Dette pensjonsregelverket kan leses her (ekstern lenke).
 
Basert på Stortingets løsning for Statens pensjonskasse er det høsten 2020 innfaset ny regulering av etterlatteytelser og barnepensjon.
 
Partene er enige om:
·         harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at:
o   Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954.
·         Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år.
 
Endringene fremgår av partenes protokoll som kan leses her (ekstern lenke).
 Det er fortsatt ikke klart hvordan ny AFP for offentlig sektor vil bli, da nytt produkt vil bli påvirket av forhandlingene i privat sektor.
17.11.2020
Pensjonister og pandemibekjempelse
Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Det er åpnet for at pensjonert personell som utfører nødvendig arbeid for å bidra i bekjempelsen, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget til og med juni 2021.
 
Stortinget har behandlet lovendringer og Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskriftsregulering. Partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene innen kommunal sektor.
 
Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste.
 
Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Unntaket er avgrenset til pandemibekjempelse. Uførepensjonister er ikke omfattet av unntaket.
 
Ved arbeidsinnsats som faller inn under unntaket skal arbeidstakeren innmeldes i pensjonsordningen. Pensjonsopptjening og rettigheter vil følge av medlemskapet. Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. 
For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av unntaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes. KS har presisert dette.
 
Du kan lese mer om saken hos KS (lenke).
Utbetalingsslipp på e-post?
Pensjonskassen ønsker å sende din utbetalingsslipp på e-post. Det sparer miljøet og er raskere en vanlig postgang.
Registrer din e-postadresse i skjemaet for å motta utbetalingsslipp på e-post.
Navn*
Fødsesdato (6 siffer)*
Din Epost*
minside
ID-porten/Min side
Her får du oversikt over
ditt medlemskap i HKP.
sporsmal
Ofte stilte spørsmål
Her finner du en oversikt over de vanligste ting man lurer på i forbindelse med pensjonskassen, pensjoner osv. 
pensjon%20(1)
Pensjoner
Offentlig tjenestepensjon er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.