Om HKP

Halden kommunale pensjonskasses (HKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Halden kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

Formålet med HKP

Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og deres etterlatte i henhold til Sentral generell særavtale (SGS) bestemmelser og egne vedtekter.

Styret er øverste organ i pensjonskassen og består av 5 medlemmer.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.
 
Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Virksomheten er forankret i det samme lov- og forsikringsverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen for øvrig. Styret er pensjonskassens øverste organ. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens midler, og kassen hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter kan ikke for noen del tilfalle kommunen eller dennes kreditorer.

Styret består av:
  • Otto Gøperød (leder)
  • Elin Cathrine Hagen (nestleder)
  • Paul Kristiansen
  • Sara Bruvoll
  • Espen Sørås
Personlige vararepresentanter for medlemmene er:
1. Endre Stephensen
2. Erlend Sand Aas
3. Helge B. Bangsmoen
4. Sidsel Marie Schade
5. Annveig Lydia Stene

Pensjonskassens vedtekter

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble opprettet i 1920 av Halden kommune. Pensjonskassen skal forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede.
 
Pensjonskassen vedtekter finner du her →

Årsrapporter

Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn