TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
epler

Uførepensjon

Medlemmer som får nedsatt sin inntektsevne helt eller delvis på grunn av sykdom eller skade kan søke om midlertidig eller varig uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Uførepensjon fra pensjonskassen er et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra NAV.

Har du ikke krav på ytelse fra NAV som følge av for lav uføregrad (mindre enn 50 %) kan du likevel søke om uførepensjon fra pensjonskassen. Laveste uføregrad er 20 %, og uføregraden fastsettes ut fra reduksjon i forsikret inntekt som følge av sykdom.

Vi gjør oppmerksom på at rett til midlertidig eller varig uførepensjon ikke inntrer dersom inntektsevnen blir nedsatt innen to år etter at du tiltrådte medlemspliktig stilling, og nedsettelsen skyldes en sykdom eller et lyte som du led av eller hadde symptomer på ved tiltredelsen, og som det må antas at du hadde kjennskap til. Det samme gjelder ved økt stillingsprosent. Det kan likevel gis hel eller delvis pensjon når særlige grunner taler for det.

Vi har laget en film som kort og enkelt forklarer regelverk for uførepensjon. 
 

Søknad om uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse


Vi anbefaler at du søker om uførepensjon fra pensjonskassen senest 3 måneder før sykepengerettighetene dine opphører. Pensjonskassen følger generelt folketrygdens vedtak om uføretrygd/arbeidsavklaringspenger ved tilståelse av midlertidig eller varig uførepensjon.  

Søknad om uførepensjon på eget grunnlag (når du ikke har krav på uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra folketrygden) avgjøres i samråd med pensjonskassens rådgivende lege. Det er ikke samme kravene til graden av arbeidsuførhet i pensjonskassen som i folketrygden. Pensjonskassen kan innvilge uførepensjon ved uføregrad helt ned til 20 %.

Benytt gjerne vårt tilbud om rådgivning slik at du er informert om vilkår og muligheter før du sender søknaden. Vi kan også være behjelpelig med en foreløpig beregning av din uførepensjon fra pensjonskassen. 
Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av søknaden anbefaler vi at du enten ringer oss eller kommer innom våre kontorer for å få hjelp og veiledning.

 

Inntekt og uførepensjon fra pensjonskassen


Uførepensjon skal regnes ut fra forholdet mellom inntekt før og etter uførhet. Det beregnes derfor en inntektsgrense som viser hva du kan ha i årsinntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen.

All inntekt skal medregnes, også inntekt du har fra arbeidsforhold utenfor offentlig sektor.

Hvis du skulle tjene mer eller mindre enn fastsatt inntektsgrense må du melde fra til pensjonskassen på eget skjema. Tjener du mer enn inntektsgrensen skal vi beregne fradrag i utbetalingen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen.

Dersom inntekten din overstiger 80 % av inntekten du hadde før du ble arbeidsufør skal pensjonsutbetalingen stanses.

Vi vil foreta et etteroppgjør når skatteligningen for utbetalingsåret foreligger. Dersom etteroppgjøret viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen, kan vi kreve tilbakebetalt for mye utbetalt, eller gjøre trekk i framtidige pensjonsutbetalinger. Har du fått utbetalt for lite uførepensjon får du etterbetaling.

 

Uførepensjon og etteroppgjør


Hvert år gjennomfører pensjonskassen etteroppgjør med bakgrunn i inntektsopplysninger fra skatteoppgjøret. Inntektsopplysningene får vi fra Skatteetaten, og avstemmes mot inntekt lagt til grunn for beregning og utbetaling av uførepensjon.

I etteroppgjøret vurderes det om det er utbetalt riktig pensjon i samme år skatteoppgjøret gjelder for. Er uførepensjonen utbetalt bare deler av året vil etteroppgjøret ta utgangspunkt i inntekt for samme periode.

Etteroppgjøret er objektivt og betyr at pensjonskassen ikke vurderer skyld ved feilutbetaling.

Inntekt som har betydning for beregning av uførepensjon:

- arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet

- næringsinntekt

- styrehonorarer

- honorarer for ulike tillitsverv

- feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang


Inntekt som ikke har betydning for beregning av uførepensjon:

- arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra folketrygden

- inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjonen (såkalt etterslepsinntekt)

- foreldrepenger fra NAV som er beregnet ut fra AAP

- stønad til enslig mor eller far fra NAV

- erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd

Viser etteroppgjøret at du har fått for lite eller for mye pensjon får du brev som viser hvordan etteroppgjøret er beregnet. For lite utbetalt pensjon etterbetales og for mye utbetalt pensjon må tilbakebetales.