TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
epler

Uførepensjon

NB! Regelverk for beregning av uførepensjoner endres ikke ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon. Dermed blir det ingen forskjeller i beregning av uførepensjon og om du er født før eller etter 1963.

Klikk på knappen under for å laste ned søknadsskjema for uførepensjon.
Du kan søke om uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse dersom du blir arbeidsufør som følge av sykdom, skade eller lyte. Uførepensjon kan innvilges som midlertidig eller varig stønad avhengig av hvilken ytelse du får fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd). Uførepensjon kan også tilstås helt eller delvis, avhengig av graden av arbeidsuførhet/tapt inntektsevne.
I tillegg til å sende inn søknadsskjema for uførepensjon må din arbeidsgiver sende inn en arbeidsgivererklæring som kan lastes ned ved å klikke på knappen under.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Regelverket for midlertidig uførepensjon og uførepensjon fra pensjonskassen fremgår av Hovedtariffavtalen for KS-området (HTA), vedlegg 5 - Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO, kapittel  8. Pensjonen kan være en midlertidig eller varig ytelse, og bestemmes i hovedsak ut fra hvilken ytelse du mottar fra folketrygden (NAV). Dersom du blir arbeidsufør på grunn av akutt skade eller sykdom stilles ingen krav til hvor lenge du har vært medlem i tjenestepensjonsordningen. Ellers gjelder en karenstid på 2 år jfr. vedtektenes kapittel 8, § 8-1, fjerde ledd.

Søknad om uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Vi anbefaler at søknad om uførepensjon sendes pensjonskassen senest 3 måneder før sykepengerettighetene dine opphører. Pensjonskassen følger generelt folketrygdens vedtak om uføretrygd/arbeidsavklaringspenger ved tilståelse av midlertidig eller varig uførepensjon. Det er ikke samme kravene til graden av arbeidsuførhet i pensjonskassen som i folketrygden. Pensjonskassen kan innvilge uførepensjon ved uføregrad helt ned til 20 %.

Søknad om uførepensjon på eget grunnlag (når du ikke har krav på uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra folketrygden) avgjøres i samråd med pensjonskassens rådgivende lege. Får du innvilget uførepensjon på eget grunnlag utbetaler pensjonskassen hele uførepensjonen. Uansett uføregrad må du alltid sende inn egen søknad om uførepensjon til pensjonskassen uavhengig av om du har søkt i folketrygden (NAV) eller ikke.

Hvis du er usikker på om du blir friskmeldt innen utløpet av sykepengerettighetene dine er det bedre å sende inn søknad om uførepensjon ved 3 månedersfristen, og så heller gi oss beskjed om å stanse denne hvis du kommer tilbake i arbeid.

Benytt gjerne vårt tilbud om rådgivning slik at du er informert om vilkår og muligheter før du sender søknaden. Vi kan også være behjelpelig med en foreløpig beregning av din uførepensjon fra pensjonskassen. Søknadsskjema for uførepensjon kan du få tilsendt, eller du kan laste ned søknadsskjemaet fra nettsiden vår ved å klikke på denne linken. Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaet anbefaler vi at du enten ringer oss eller kommer innom våre kontorer for å få hjelp og veiledning.


Overføringsavtalen - medregning av rettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger
Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har du tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at din uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om du hele tiden har vært medlem her. Beregningen av din uførepensjon skjer etter reglene i siste ordning. Siden Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt betyr det at ordningene som er med i avtalen stort sett gir de samme rettighetene.

Dersom du tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger må du opplyse om dette i søknadsskjemaet slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger for beregning og utbetaling av din samlede uførepensjon.


Vilkår for uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Vilkårene for uførepensjon fremgår av bestemmelsene i kapittel 8, §§ 8-1, 8-4, første ledd og 8-5, 4. ledd. Uførepensjon innvilges hvis du blir arbeidsufør som følge av skade, sykdom eller lyte som medfører at du ikke kan fortsette i din vanlige stilling, og heller ikke kan skaffe deg annet høvelig arbeid. Folketrygdlovens kapittel 11 og 12 anvendes ved vurdering  av om det foreligger sykdom.

For å få midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse må du sende søknad til pensjonskassen om dette. Krav om midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, og de enkelte terminytelsene er gjenstand for foreldelse i henhold til bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-6, jfr. også disse vedtektenes § 12-6.

Uførepensjon kan innvilges midlertidig eller varig avhengig av stønaden som innvilges fra folketrygden. Har du fått innvilget uføretrygd fra folketrygden innvilges du varig uførepensjon fra pensjonskassen. Innvilges du arbeidsavklaringspenger fra folketrygden får du derimot midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen.

Du kan få innvilget både hel eller delvis uførepensjon avhengig av graden av din arbeidsuførhet (tapt inntektsevne). Graden av arbeidsuførhet vurderes opp mot en hver type arbeid som det må antas at du vil være i stand til å kunne utføre. Uføregrad fastsettes med utgangspunkt i inntekt i stillingen du hadde da du ble arbeidsufør. Det gis ikke uførepensjon (hverken midlertidig eller varig) dersom uføregraden er lavere enn 20 %. 


Karensbestemmelsen
Skulle du bli arbeidsufør innen to år etter at du tiltrådte stillingen din, og uførheten skyldes en sykdom du led av eller hadde symptomer på ved tiltredelse, og som det må kunne antas at du da kjente til, vil du likevel ikke ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon fra pensjonskassen. Samme regel gjelder ved økning av stillingsprosent. Hvis særlige grunner taler for det kan det likevel innvilges hel eller delvis uførepensjon fra pensjonskassen.

Er du forsettelig skyld i at inntektsevnen er nedsatt har du likevel ikke rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra pensjonskassen. Du vil heller ikke har rett til pensjon dersom du uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak. Samme er tilfellet dersom du opptrer på en måte som du bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten.

Har du tidligere vært medlem i Halden kommunale pensjonskasse og har opptjent rett til oppsatt alderspensjon kan du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen dersom du tilstås uføretrygd fra folketrygden. Som tidligere medlem må du minst ha 3 års medlemstid/opptjening for å ha rett til oppsatt alderspensjon.


Beregning av uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Beregningsreglene for uførepensjon fremgår av kapittel 8, §§ 8-2, 8-2 a og 8-3. Ved beregning av uførepensjon må pensjonskassen fastsette faktorer som pensjonsgrunnlag, medlemstid og uføregrad. Folketrygdens grunnbeløp er også en viktig faktor ved beregning av uførepensjonen. Per 01.05.2017 er grunnbeløpet på kroner 93.634,-. Før vi går løs på selve beregningen gir vi først en kort forklaring til noen nøkkelbegreper;

Pensjonsgrunnlag (HTA kapittel 4): Din faste lønn tillagt eventuelle faste pensjonsgivende tillegg på det tidspunktet uførepensjonen skal begynne å løpe. Lønn som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp medregnes ikke i pensjonsgrunnlaget.
Medlemstid (HTA kapittel 5): Dette er den tiden det er betalt medlemsinnskudd for og innkluderer også tid frem til stillingens aldersgrense, men ikke ut over 67 år. Får du innvilget uførepensjon etter § 8-1, 5 ledd medregnes ikke fremtidig medlemstid.
Uføregrad (HTA kapittel 8, § 8-2): Uføregraden fastsettes i forhold til hvor stor del av inntektsevnen som er tapt.


Full uførepensjon beregnes slik dersom du samtidig har rett til uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra folketrygden:

a. 25 % av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 % av pensjonsgrunnlaget
b. 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp
c. 69 % av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp


Full uførepensjon beregnes slik dersom du ikke har rett til uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra folketrygden:

a. 25 % av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 % av pensjonsgrunnlaget
b. 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp
c. 69 % av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp
d. 66 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp

Når uføregraden er lavere enn 100 % reduseres uførepensjonen forholdsmessig. Det samme er tilfellet dersom medlemstiden er kortere enn 30 år. Da vil uførepensjonen utgjøre så mange tredvedeler av full pensjon som du har medlemsår.


Barnetillegg
Dersom du forsørger barn under 18 år får du et tillegg på 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for maksimalt 3 barn. Dette gjelder egne barn, adoptivbarn, og i de fleste tilfeller også foster- og pleiebarn. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Barnetillegg reduseres i forhold til uføregrad og medlemstid.

Uførepensjon og arbeidsinntekt (kapittel 8, § 8-3)
Når Halden kommunale pensjonskasse innvilger en uførepensjon fastsettes samtidig en inntektsgrense som bestemmer hvor mye du kan tjene ved siden av uførepensjonen din før pensjonen skal reduseres. Inntektsgrensen tilsvarer arbeidsinntekten du forutsettes å kunne skaffe deg, og oppjusteres hvert år i samsvar med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Mottar du uføretrygd fra folketrygden (NAV) økes inntektsgrensen med 40 % av folketrygdens grunnbeløp per kaldenderår.

Tjener du ut over inntektsgrensen vil uførepensjonen bli redusert slik:

Utbetalt uførepensjon - (((Inntekt - inntektsgrense) x uførepensjon ved 100 % uførhet) / pensjonsgrunnlaget)

Som inntekt regnes pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15 eller inntekt av samme art fra utlandet.


Uførepensjon og opplysningsplikt (kapittel 8, § 8-4)
Når du søker om midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse må du fremlegge de opplysninger og dokumenter som pensjonskassen finner nødvendig for å kunne vurdere retten til uførepensjon. Finner pensjonskassen det nødvendig kan du også pålegges å la deg undersøke av en lege. Pensjonskassen vil dekke utgiftene ved pålagt legeundersøkelse.

Mottar du midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse plikter du å informere pensjonskassen om endringer som kan være avgjørende for om du fortsatt har rett til pensjon. Du må informere pensjonskassen om forventet inntekt og om endringer i inntekt. Hvis du har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon vil pensjonskassen foreta et etteroppgjør. For lite utbetalt pensjon etterbetales som et engangsbeløp, mens for mye utbetalt pensjon kreves tilbakebetalt gjennom trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen uten hensyn til skyld.


Uførepensjon og utbetaling (kapittel 8, § 8-5)
Midlertidig uførepensjon og uførepensjon utbetales fra og med den måneden du fyller vilkårene for å motta pensjonen, og etter opphør av sykepengerettigheter. Etterbetaling av pensjon skjer fra samme virkningstidspunkt som for folketrygdens ytelser.

Retten til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon faller bort fra og med måneden etter at du når aldersgrensen for stillingen din, men senest fra måneden etter at du fyller 67 år. Ved dødsfall utbetales pensjonen til og med måneden etter dødsmåneden for enslige. Dersom du etterlater deg ektefelle utbetales midlertidig uførepensjon og uførepensjon ytterligere en måned.

Dersom arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 er redusert eller stanset av andre grunner enn ved samtidig arbeid etter folketrygdloven § 11-18, kan midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen reduseres eller stanses tilsvarende.

Beholder du retten til opprinnelig uføregrad etter folketrygdloven § 12-10, tredje ledd (hvilende rett), beholder du samtidig retten til opprinnelig uføregrad etter HTA, vedlegg 5, kapittel 8, § 8-5, siste ledd i samme tidsrom. Du må selv gi pensjonskassen beskjed om at retten til opprinnelig uføregrad fra folketrygden er i behold.


Uførepensjon og etteroppgjør (kapittel 8, § 8-4)
Med innføring av nytt regelverk for uførepensjon fra 1.1.2015 skal pensjonskassen jf. kapittel 8, § 8-4, 3. ledd, 3. setning foreta etteroppgjør. Bestemmelsene om etteroppgjør er også nedfelt i egen forskrift - FOR-2014-11-26-1467. Etteroppgjør gjennomføres når skatteligningen for det aktuelle utbetalingsåret foreligger fra Skatteetaten, og skal sikre at uførepensjonen har blitt beregnet ut fra riktig inntektsgrunnlag – den inntekten du eventuelt har hatt samtidig med utbetaling av uførepensjonen.
 
Etteroppgjøret gjennomføres ved å sammenligne pensjonsgivende inntekt for utbetalingsåret med inntekten vi har lagt til grunn ved beregning av din uførepensjon (pensjonskassen fastsetter en inntektsgrense som tilsvarer den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert). Dersom du har mottatt uførepensjon i deler av året legges kun pensjonsgivende inntekt for samme periode til grunn i etteroppgjøret.
 
Viser det seg at du har fått utbetalt for mye eller for lite uførepensjon fra pensjonskassen blir det et etteroppgjør. Har du fått utbetalt for lite uførepensjon vil du motta en etterbetaling, og har du fått for mye utbetalt vil du motta krav om tilbakebetaling. Får du ikke brev om etteroppgjør fra pensjonskassen har du fått riktig pensjon og alt er i orden. Det er viktig å være klar over at etteroppgjøret er objektivt, hvilket betyr at det ikke gjøres noen vurdering om det er noens skyld at feilutbetaling har funnet sted.


Inntekt og etteroppgjør
Hovedregelen er at uførepensjonen skal reduseres dersom arbeidsinntekten overstiger inntektsgrensen som er lagt til grunn for utbetaling av pensjonen. All pensjonsgivende inntekt (pensjonsgivende inntekt i folketrygden eller inntekt av samme type fra utlandet) som inngår i skatteligningen inngår også i etteroppgjøret. Eksempler på slike inntekter er:
 
  • arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
  • næringsinntekt
  • styrehonorarer
  • honorarer for ulike tillitsverv
  • feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang
  • omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse

Det finnes likevel noen unntak fra denne bestemmelsen. Eksempler på inntekter som holdes utenfor etteroppgjøret er:
 
  • arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra NAV (folketrygden)
  • inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjonen (såkalt etterslepsinntekt)
  • foreldrepenger fra NAV som avløser arbeidsavklaringspenger
  • stønad til enslig mor eller far fra NAVerstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd

Uførepensjonen du mottar fra pensjonskassen skal ikke oppgis som inntekt og inngår dermed heller ikke i etteroppgjøret.

Etteroppgjør og krav om tilbakebetaling
Har du fått utbetalt for mye uførepensjon vil du motta et vedtaksbrev fra pensjonskassen med krav om tilbakebetaling. Krav skal som utgangspunkt betales tilbake i én innbetaling, men dersom dette ikke lar seg gjøre kan du kontakte pensjonskassen og be om å få dele opp tilbakebetalingen (maksimalt over tre påfølgende måneder).