TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av enslig tre på en frodig gresslette under en skyet himmel

Informasjon om alderspensjon for medlemmer født 1971 og senere

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alle medlemmer i offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1963 eller senere. Er du født i 1962 eller tidligere er du ikke omfattet av den nye tjenestepensjonsordningen. Den nye tjenestepensjonsordningen er bygget på de samme prinsipper som for opptjening og utbetaling av alderspensjonen i folketrygden, men med andre opptjeningssatser. Det vil dermed lønne seg å stå lenger i jobb, og det blir enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjonsrettigheter. Det åpnes også for fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 75 år slik som for folketrygdens alderspensjon. Ny offentlig tjenestepensjon innebærer foreløpig ikke endringer i reglene for beregning av uførepensjon eller etterlattepensjon. Ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor skal følge prinsippene for AFP i privat sektor.

Opptjening til alderspensjon, også omtalt som påslagspensjon i den nye tjenestepensjonsordningen, skjer fra 1. januar 2020. Det spares opp til en pensjonsbeholdning/påslagsbeholdning, og ved uttak av påslagspensjon beregnes årlig pensjon ved å dele pensjonsbeholdning på et delingstall slik som for alderspensjon i folketrygden. Opptjeningen er med andre ord en form for sparing i prosent av lønn. Fra 2025 kan første årskull (de som er født i 1963) ta ut tjenestepensjon etter regelverket for ny offentlig tjenestepensjon.

Som følge av alle disse regelverksendringene har vi sendt ut brev med generell informasjon om hvordan dette påvirker ditt årskull. Brevet kan du lese ved å klikke på denne linken.

Opptjening til alderspensjon/påslagspensjon

Årlig pensjonsopptjeningen starter fra og med 01.01.2020 og akkumuleres i en påslagsbeholdning. For opptjening gjelder følgende:
 
 • Alle år i jobb fram til og med måneden medlemmet fyller 75 år gir pensjonsopptjening.
 • Årlig opptjening utgjør 5,7 prosent av lønn mellom 0 – 12 G, og 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 – 12 G (til sammen 23,8 % av årlig lønn). Det er en høyere sats for lønn over 7,1 G fordi folketrygden ikke gir opptjening utover 7,1 G.
 • Ved deltidsstilling  utgjør opptjeningen en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling.
 • Det gis pensjonsopptjening for den tid det er betalt medlemsinnskudd for.
 • Du trekkes 2 prosent i lønn (som i dagens tjenestepensjonsordning). I tillegg kommer arbeidsgivers andel.
 • Gjennom hele opptjeningstiden blir pensjonsbeholdningen oppregulert med utgangspunkt i lønns- og prisveksten.
 • Påslagspensjonen er en livsvarig ytelse og årlig utbetaling øker ved å utsette uttakstidspunkt (det lønner seg å jobbe lengre før man tar ut tjenestepensjonen).
 • Det gis også pensjonsopptjening for tiden det er mottatt midlertidig uførepensjon og uførepensjon dersom du ble ufør som aktivt medlem i tjenestepensjonsordningen. Opptjeningen skjer ut fra pensjonsgrunnlaget som uførepensjonen er beregnet av.
 • Det kreves minimum ett års medlemstid i ny offentlig tjenestepensjonsordning for å få rett til pensjon etter de nye reglene.

Ny opptjening
Ved uttak av hel alderspensjon skal pensjonsopptjening som tilføres påslagsbeholdningen etter uttak, regnes om til årlig pensjon ved hjelp av delingstallet på omregningstidspunktet, og legges til pensjonen som allerede er tatt ut. Omregningen foretas med virkning fra 1. januar året etter at opptjeningen fant sted.

Ved gradert uttak av pensjon skal pensjonsopptjening som tilføres påslagsbeholdningen etter uttak, omregnes til pensjon etter § 20-2 femte ledd når uttaksgraden endres eller oppdateres.

Hvis departementet gir nærmere forskrifter for ny opptjening etter uttak til lov om Statens pensjonskasse, gjøres tilsvarende bestemmelser gjeldende for denne pensjonsordningen.

Uttak, beregning og opphør av påslagspensjon

Alderspensjon/påslagspensjon kan tas ut fleksibelt fra og med måneden etter fylte 62 år, og senest fra og med måneden etter fylte 75 år.  Mellom disse to tidspunktene utbetales pensjonen tidligst fra og med måneden etter at melding om uttak av pensjon er levert pensjonskassen. For å kunne ta ut påslagspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse må du samtidig ta ut din alderspensjon i folketrygden.

Beregning og levealdersjustering
Pensjonen fastsettes på grunnlag av påslagsbeholdningen på uttakstidspunktet. Beholdningen gjøres om til årlig pensjon ved å dividere på medlemmets delingstall på uttakstidspunktet for pensjonen. Delingstallet er fastsatt av NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du kan lese mer om delingstall ved å klikke på denne linken. Påslagspensjonen beregnes uavhengig av folketrygden.

Årlig pensjon = pensjonsbeholdning
                                       delingstall

Pensjon fra påslagsordningen kan tas ut i 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent uttaksgrad, og uttaksgraden kan endres en gang i året, men kan når som helst økes til 100 prosent. Pensjonsgraden kan først endres eller oppdateres når det har gått ett år fra uttakstidspunktet eller ett år fra tidspunktet da uttaksgraden sist ble endret eller oppdatert. Pensjonen kan også stanses når som helst etter at den er tatt ut. For medlemmer som ønsker å ta ut pensjon fra påslagsordningen gradert, kreves det at årlig pensjon ikke blir lavere enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Ved fylte 75 år utbetales full pensjon. For medlemmer som mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, kan samlet uttaksgrad på uførepensjonen og pensjon fra påslagsordningen ikke overstige 100 prosent.

Dersom pensjonsgraden endres eller oppdateres, skal pensjonen gjøres om til en beholdning ved å multiplisere pensjonen med delingstallet på endrings- eller oppdateringstidspunktet. Dette beløpet legges sammen med eventuell beholdning som ikke er tatt ut. Pensjonen beregnes deretter etter bestemmelsene i paragrafen her.

Pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert.


Opphør av pensjon
Alderspensjonen/påslagspensjonen opphører ved utgangen av måneden etter pensjonistens død. Tillegg for opptjening før 2011 og oppsatt pensjon for medlemstid før 2020 løper ytterligere en måned dersom avdøde pensjonist etterlater seg ektefelle.

Dersom et gift medlem dør uten at oppsatt pensjon for medlemstid før 2020 har begynt å løpe, og avdøde ved dødsfallet heller ikke mottok midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, utbetales et beløp svarende til en måneds oppsatt pensjon for medlemstid før 2020 beregnet med et justeringstall lik 1,000.

Betinget tjenestepensjon – opptjening, uttak og beregning

Medlemmer i den nye tjenestepensjonsordningen som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP) får betinget tjenestepensjon som et tillegg til alderspensjonen/påslagspensjonen. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør eller slutter i jobb før du er 62 år.

Opptjening av betinget tjenestepensjon
Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 1. januar 2020 med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det gis pensjonsopptjening fram til og med måneden du fyller 62 år.

Du tjener også opp betinget tjenestepensjon hvis du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, og du ble ufør mens du var aktivt medlem i ordningen. Opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget som uførepensjonen er beregnet av opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp. Opptjeningen stanser når du fyller 62 år.

Opptjening av betinget tjenestepensjon skjer fortløpende, slik at endringer i opptjeningen får effekt fra virkningstidspunktet. Opptjening av betinget tjenestepensjon akkumuleres i en betingetbeholdning.


Uttak av betinget tjenestepensjon
Du kan ta ut betinget tjenestepensjon fra og med måneden etter at du fyller 62 år. Etter dette tidspunktet kan betinget tjenestepensjon tas ut måneden etter at medling om uttak blir gitt til pensjonskassen.

Beregning av betinget tjenestepensjon
Årilg betinget tjenestepensjon beregnes ved at opptjent betingetbeholdning deles på folketrygdens delingstall. Hvis du tar ut betinget tjenestepensjon etter 70 år, beregnes pensjonen som om den er tatt ut fra 70 år. Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller og kan heller ikke stanses etter uttak. Det kreves minimum ett års samlet opptjeningstid for at du skal få en oppsatt rett til betinget tjenestepensjon.

Pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

Oppsatt alderspensjon

Oppsatt alderspensjon for medlemstid etter 2019
Dersom du avslutter ditt arbeidsforhold i Halden kommune og meldes ut av Halden kommunale pensjonskasse, og har opparbeidet minst ett års samlet medlemstid uten rett til straks å få alderspensjon/påslagspensjon, har du rett til oppsatt påslagspensjon og oppsatt betinget tjenestepensjon.

Oppsatt alderspensjon for medlemstid før 2020
Ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon 1. januar 2020 blir alle som er medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger, og som er født i 1963 eller senere, automatisk meldt ut av gjeldende tjenestepensjonsordning 31. desember 2019 for straks å bli meldt inn i den nye tjenestepensjonsordningen 1. januar 2020. Du får da en oppsatt pensjonrett for all medlemstid du har opptjent i tjenestepensjonsordningen som gjaldt frem til 31. desember 2019 hvis du har en samlet medlemstid på minst 3 år. 
  
Det samme gjelder for deg som mottar uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning pr. 31. desember 2019, og du ble arbeidsufør mens du var aktivt medlem i pensjonsordningen.

Den oppsatte pensjonen beregnes ut fra medlemstid og pensjonsgrunnlag du har pr. 31. desember 2019, og samlet pensjon fra tjenestepensjonsordning og folketrygd skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.


Pensjonsgrunnlag
 • Pensjonsgrunnlaget er lønn pr. 31. desember 2019, eventuelt lønnen du hadde da du sluttet i jobb hvis du har fratrådt stillingen før 31. desember 2019.
 • Lønnen skal videre justeres for gjennomsnittlig deltid i medleperioden. Har du mer enn 30 års medlemstid benyttes en gjennomsnittlig stillingsprosent med utgangspunkt i de 30 årene med høyest stillingsprosent.
 • Pensjonsgivende tillegg medregnes i sin helhet i pensjonsgrunnlaget.

Medlemstid
Full opptjening av medlemstid vil være mellom 30 og 40 år, og beregnes ut fra den tiden du ville fått ved å fortsette i stillingen din fra du første gang ble innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning og frem til aldersgrensen for stillingen du har pr 31. desember 2019.

Pensjonsnivå
Pensjonsnivået på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget oppnås ved full opptjening, og før levealdersjustering og samordning med folketrygden.

Uttakstidspunkt
Den oppsatte pensjonen kan tas ut mellom 62 og 75 år og kan fritt kombineres med inntekt, også inntekt i offentlig sektor. For å kunne ta ut oppsatt pensjon må du også ta ut alderspensjon i folketrygden. Den oppsatte pensjonen kan ikke tas ut gradert eller stanses.

Barnetillegg
Du får barnetillegg hvis du forsørger barn under 18 år. Barnetillegget kommer likevel ikke til utbetaling før ved 65 år, selv om du tar ut oppsatt pensjon tidligere. For hvert barn ytes et barnetillegg på 10 prosent av pensjon etter levealdersjustering. Oppsatt pensjon med barnetillegg kan likevel ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når pensjonen er beregnet etter full medlemstid. Er pensjonen beregnet etter mindre enn full medlemstid vil det bli en forholdsmessig avkorting. Barnetillegg betales ut den måneden barnet fyller 18 år eller i tilfelle måneden etter barnets død.

Levealdersjustering
Den oppsatte pensjonen skal levealdersjusteres. Levealdersjusteringen gjøres ved å dele den oppsatte pensjonen med folketrygdens fastsatte delingstall for ditt årskull på uttakstidspunktet delt på 13,42.

Samordning med folketrygdens alderspensjon
Det er et vilkår for utbetaling av oppsatt pensjon at du samtidig tar ut alderspensjon fra folketrygden. Dermed skal det også gjøres fradrag for utbetalt alderspensjon fra folketrygden for å komme frem til hva som skal utbetales i oppsatt pensjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Beregningen av dette fradraget kalles for samordning. Alderspensjonen fra folketrygden utbetales alltid fullt ut mens det gjøres fradrag i tjenestepensjonen.

Det gjøres ikke fradrag for hele folketrygdens utbetaling, og det gis også et tillegg til den oppsatte pensjonen etter samordning. Dette kalles samordningsfordeler. Det er to slike samordningsfordeler i den oppsatte pensjonen:

 
 • 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden holdes utenom samordningen
 • Det gis et tillegg på 2,5 G etter samordning, som deles på folketrygdens delingstall. Dette tillegget medfører at du er sikret å få utbetalt pensjon etter samordning.

Dersom du tar ut oppsatt pensjon før 67 år gjøres en foreløpig samordning. Ved 67 år kontrolleres det om den foreløpige samordningen før 67 år har bygget på riktige forutsetninger. Hvis det er samordnet for lite før 67 år (dvs. at fradraget har vært for lavt), skal for mye utbetalt pensjon kreves inn som et engangsbeløp. Hvis det er samordnet for mye før 67 år (dvs. at fradraget har vært for høyt), skal for lite utbetalt pensjon etterbetales som et engangsbeløp.

Overføringsavtalen - medregning av rettigheter

Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har du tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at din alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om du hele tiden har vært medlem her. Beregningen av din alderspensjon skjer etter reglene i siste ordning. Siden Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt betyr det at ordningene som er med i avtalen stort sett gir de samme rettighetene.

Dersom du tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger må du opplyse om dette i søknadsskjema ved søknad om pensjon slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger for beregning og utbetaling av din samlede alderspensjon.

Eksempel: Kari har jobbet i staten og har 10 års medlemstid i Statens pensjonskasse. Etter dette har Kari jobbet 5 år i Fredrikstad kommune og har opparbeidet 5 års medlemstid i KLP. Før Kari blir pensjonist har hun også jobbet 15 år i Halden kommune og vært innmeldt i Halden kommunale pensjonskasse. Når pensjonskassen skal utbetale alderspensjon til Kari legges alle medlemsår i offentlige tjenestepensjonsordninger til grunn. Dermed oppnår Kari full alderspensjon beregent etter 30 års medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger.

Arbeidsinntekt samtidig med utbetaling av pensjoner og tillegg

Med innføring av ny offentlig tjenestepensjon vil du i hovedsak kunne ta ut pensjon og tillegg samtidig som du har arbeidsinntekt uten at utbetalingene fra Halden kommunale pensjonskasse skal reduseres.

For å klargjøre ytterligere gjelder følgende:
 
 • Påslagspensjon kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres
 • Betinget tjenestepensjon kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres
 • Oppsatt alderspensjon kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres

Regulering av beholdning og pensjon

Jf. bestemmelsene i "Særavtale SGS 2020 - Pensjonsordninger" skal påslagsbeholdning og betingetbeholdning reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten. Dersom uttaksgraden reduseres eller påslagspensjon stanses skal regulering av påslagsbeholdning ta hensyn til når i året endringen fant sted.

Videre skal alderspensjon under utbetaling reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten med fradrag for 0,75 prosentpoeng.

For regulering ved førstegangsuttak og økning av uttaksgrad som inntreffer etter fylte 67 år gjelder også at reguleringen skal ta hensyn til når i året hendelsen fant sted.

Pensjonsgrunnlaget for den oppsatte alderspensjonen reguleres med lønnsveksten fram til tidspunktet pensjonen kommer til utbetaling.  Oppsatt alderspensjon under utbetaling reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten med fradrag for 0,75 prosentpoeng. Ved førstegangsuttak skal reguleringen ta hensyn til når i året uttak av pensjon eller endring av uttaksgrad fant sted.

Beregning av pensjon – regelverket

Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.
Du kan lese mer om pensjon ved å klikke på knappene under for de ulike pensjonstypene.