TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
pensjoner

Aktuelt

28.10.2022
Endring av utsendelse lønnsslipper
Fra november 2022 går pensjonskassen over til digital utsendelse av lønnslipper, ved å benytte KS SvarUT.
 
Du vil få tilsendt din lønnsslipp i din digitale postkasse. Dersom du ikke har digital postkasse, så vil lønnsslippen sendes til Altinn. Du får da et varsel fra Altinn om at du kan logge deg på Altinn og finne ny lønnsslipp der. Dersom du ikke gjør dette innen 48 timer, så vil lønnsslippen bli overført til KS sin printtjeneste og sendt i posten.
 
Pensjonskassen vil i en overgangsperiode, det vil si månedene november og desember 2022, distribuere lønnslippen både etter dagens praksis (på papir eller e-post), samt via KS SvarUT.
 
Fra januar 2023 vil lønnslipp kun sendes via KS SvarUT.
 
 

 
09.11.2021
Endringer i pensjonsregelverket for kommunal sektor - AFP
Tariffpartene har kommet til enighet om en revidert pensjonsavtale for 2022. En av de viktigste endringene gjelder AFP og arbeidsinntekt.
 
Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30.000 kroner årlig, i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år.
 
Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.
 
23.08.2021
Pensjonister og pandemibekjempelse
Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Det er åpnet for at pensjonert personell som utfører nødvendig arbeid for å bidra i bekjempelsen, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget til og med 1.januar 2022.
 
Stortinget har behandlet lovendringer og Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskriftsregulering. Partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene innen kommunal sektor.
 
Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste.
 
Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Unntaket er avgrenset til pandemibekjempelse. Uførepensjonister er ikke omfattet av unntaket.
 
Ved arbeidsinnsats som faller inn under unntaket skal arbeidstakeren innmeldes i pensjonsordningen. Pensjonsopptjening og rettigheter vil følge av medlemskapet. Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. 
For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av unntaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes. KS har presisert dette.
 
Du kan lese mer om saken hos KS (lenke).