hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
pensjoner

Aktuelt

23.08.2021
Fratreden ved særaldersgrense – Kommunal sektor
Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene.

For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022. 
23.08.2021
Pensjonister og pandemibekjempelse
Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Det er åpnet for at pensjonert personell som utfører nødvendig arbeid for å bidra i bekjempelsen, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget til og med 1.januar 2022.
 
Stortinget har behandlet lovendringer og Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskriftsregulering. Partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene innen kommunal sektor.
 
Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste.
 
Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Unntaket er avgrenset til pandemibekjempelse. Uførepensjonister er ikke omfattet av unntaket.
 
Ved arbeidsinnsats som faller inn under unntaket skal arbeidstakeren innmeldes i pensjonsordningen. Pensjonsopptjening og rettigheter vil følge av medlemskapet. Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. 
For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av unntaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes. KS har presisert dette.
 
Du kan lese mer om saken hos KS (lenke).
17.11.2020
Revisjon av pensjonsregelverket
Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket. Regelverket omtales som Sentral Generell Særavtale, ofte forkortet til SGS 2020. Dette pensjonsregelverket kan leses her (ekstern lenke).
 
Basert på Stortingets løsning for Statens pensjonskasse er det høsten 2020 innfaset ny regulering av etterlatteytelser og barnepensjon.
 
Partene er enige om:
·         harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at:
o   Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954.
·         Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år.
 
Endringene fremgår av partenes protokoll som kan leses her (ekstern lenke).
 Det er fortsatt ikke klart hvordan ny AFP for offentlig sektor vil bli, da nytt produkt vil bli påvirket av forhandlingene i privat sektor.