TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
mann i gress

Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål - generelt


- Hvor mye får jeg i pensjon?
Min side  vil du kunne foreta en beregning av din fremtidige pensjon i pensjonskalkulatoren. Halden kommunale pensjonskasse er også behjelpelige med å beregne din fremtidige offentlige pensjon. For mange er det også en mulighet å gjøre online beregning selv hos NAV.
Vær oppmerksom på at beregningene kun er et estimat av forventet pensjonsutbetaling og kan avvike fra den endelige beregning. Det som påvirker endelig pensjon kan være eksempelvis endelig medlemstid, sluttlønn og deltidsprosent.
- Jeg ønsker å endre kontonummer for utbetaling av pensjonen min.
Kontonummer kan registreres på Min side – Mine opplysninger


- Jeg har ikke fått registrert medlemstid for hele perioden jeg har vært ansatt i kommunen.
HKP er avhengig av at alle opplysninger mottatt fra arbeidsgiver er korrekte. HKP har ikke anledning til å korrigere medlemsopplysninger uten melding fra arbeidsgiver.
Du bør derfor kontakte din arbeidsgiver først. Det gjelder også hvis du har jobbet et sted som skulle gitt medlemskap i HKP og dette ikke vises i vår medlemshistorikk.

- Når utbetales pensjonen?
Pensjonen utbetales den 10. i hver måned. Dersom den 10. faller på en helgedag eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før den 10.

Ofte stilte spørsmål og svar om alderspensjon


Må jeg søke om alderspensjon fra pensjonskassen?

Alle som skal ha alderpensjon fra pensjonskassen må søke om alderspensjon. Dette kan du gjøre fra Min Side – Min oversikt.
 
Det samme gjelder også for deg som tidligere har vært medlem i pensjonskassen og har en oppsatt pensjonsrett. Klikk her for å lese mer om oppsatt pensjonsrett.

Når kan jeg ta ut min alderspensjon fra pensjonskassen?

Din stillings aldersgrense bestemmer når du kan ta ut alderspensjon fra pensjonskassen. Dersom du har aldersgrense 70 år kan du gå av med alderspensjon fra fylte 67 år. Har du aldersgrense 60 år eller 65 år, også omtalt som særaldersgrense, kan du gå av med alderspensjon når du når stillingens aldersgrense.
 
Har du en stilling eller et yrke med særaldersgrense kan du gå av med alderspensjon 3 år før aldersgrensen dersom summen av din alder og medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på avgangstidspunktet er 85 år eller mer (alderspensjon etter 85-års regelen).


NB - Viktig å være klar over i forbindelse med uttak av alderspensjon fra pensjonskassen!
Dersom du velger å fortsette i din stilling etter fylte 67 år uten å ta ut alderspensjon fra pensjonskassen, men velger samtidig å ta ut alderspensjon fra NAV, risikerer du at den totale alderspensjonen fra pensjonskassen og NAV reduseres.
 
For å unngå dette må du vente med å ta ut alderspensjon fra NAV til du også skal ta ut din alderspensjon fra pensjonskassen. Vi anbefaler at du kontakter pensjonskassen for å få en beregning som viser hvordan din pensjon vil bli dersom du ønsker å jobbe ut over 67 år.


Kan jeg ha inntekt samtidig med alderspensjon fra pensjonskassen uten at pensjonen blir redusert?

Hvorvidt alderspensjonen fra pensjonskassen blir redusert eller ikke som følge av inntekt avhenger av hvilken type inntekt du har;
 • Inntekt fra privat sektor som ikke medfører medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil ikke redusere din alderspensjon fra pensjonskassen
 • Inntekt fra offentlig sektor som medfører medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil redusere din alderspensjon fra pensjonskassen
 • Jobber du i offentlig sektor, men avlønnes med pensjonistlønn, reduseres ikke din alderspensjon fra pensjonskassen

Hvor lenge utbetales alderspensjon fra pensjonskassen?

Alderspensjon er en livsvarig ytelse og utbetales så lenge man lever. Den har således ingen tidsbegrensning. Når en alderspensjonist dør utbetales det alderspensjon både i dødsmåneden og i måneden etter. Dersom den avdøde etterlater seg ektefelle utbetales alderspensjonen ytterligere en måned.

 
Ofte stilte spørsmål og svar om AFP

Hva er AFP?
 
 • AFP står for avtalefestet pensjon og er en mulighet til å kunne gå av med pensjon før du fyller 67 år, men ikke tidligere enn fra fylte 62 år. Du kan ta ut hel eller delvis AFP avhengig av hvor mye arbeidsinntekt du vil ha ved siden av pensjonen.

Hva er kravene/vilkårene for å kunne gå av med AFP?
 
Når kan jeg få utbetalt AFP?
 
 • AFP kan utbetales fra måneden etter at du fyller 62 år og frem til og med måneden du fyller 67 år.
Ofte stilte spørsmål og svar om uførepensjon

Når kan jeg søke om uførepensjon fra pensjonskassen?
 
 • Dersom du av helsemessige årsaker får redusert din arbeidsevne og dette medfører reduksjon i din arbeidsinntekt på 20 prosent eller mer kan du ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen.
 • Du bør søke senest tre måneder før retten til sykepenger opphører.
 • Du kan søke om uførepensjon fra pensjonskassen selv om du ikke fyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger (AAP)/uføretrygd fra NAV. Dette gjelder i de tilfeller hvor NAV avslår søknad som følge av at din uføregrad er mindre enn 50 prosent.
 • NB! Selv om du har søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV må du også fylle ut og sende inn eget søknadsskjema om uførepensjon til pensjonskassen.
Du kan søke om uførepensjon på Min sideHvordan fastsetter pensjonskassen min uføregrad?
 
 • Uføregraden blir beregnet ut fra forholdet mellom inntekt før og etter at du ble ufør (ikke stillingsstørrelsen).
 • Minste uføregrad er 20 prosent.

Kan jeg søke om uførepensjon fra pensjonskassen hvis min uføregrad er lavere enn 50 %?
 
 • Ja, i pensjonskassen er minste uføregrad 20 prosent.

 
Ofte stilte spørsmål og svar om ektefellepensjon

Hva er ektefellepensjon?
 
 • Ektefellepensjon er en pensjon som utbetales fra pensjonskassen til gjenlevende ektefelle/registrert partner når et medlem dør. Ektefellepensjonen er en livsvarig ytelse, men bortfaller dersom gjenlevende ektefelle/partner gifter seg på nytt.

Hvem har rett på ektefellepensjon?
 
 • Gjenlevende ektefelle/registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon fra pensjonskassen. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. Fraskilte ektefeller kan også ha rett til ektefellepensjon.

Hvordan søker man om ektefellepensjon?
 
 • Pensjonskassen kontakter gjenlevende ektefelle dersom avdøde medlem døde mens vedkommende var i medlemspliktig stilling, eller mottok pensjon fra pensjonskassen. Pensjonskassen mottar melding om dødsfall fra arbeidsgiver eller NAV. Pensjonskassen sjekker også mot folkeregisteret for å innhente opplysninger om dødsfall blant tidligere medlemmer.


Hva bestemmer retten til ektefellepensjon?
 
 • Dersom avdøde ektefelle (den ektefellen som var medlem i pensjonskassen) dør ett år eller mer etter ansettelsen i en stilling som ga rett til medlemskap i pensjonskassen, eller ett år eller mer etter at ekteskapet ble inngått foreligger rett til ektefellepensjon(*).
 • Rett til ektefellepensjon kan også foreligge hvis avdøde ektefelle var tidligere medlem i pensjonskassen. Samlet medlemstid må da være på 3 år eller mer.
 
(*) Dette forutsetter at dødsfallet skyldes sykdom avdøde led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, og som minst en av partene har kjent til.

Hva bestemmer retten til ektefellepensjon for fraskilt ektefelle(r)?

Fraskilte må oppfylle følgende tilleggsvilkår for å ha rett til ektefellepensjon:
 • Avdøde må ha vært medlem i pensjonskassen før skilsmissen. 
 • Ekteskapet må ha vart i minst 10 år. 
 • Gjenlevende ektefelle må ha vært minst 45 år ved skilsmissen. 
 • Gjenlevende må ikke ha giftet deg på nytt før tidligere ektefelle døde. 
 • Gjenlevende må ikke ha fraskrevet deg retten til ektefellepensjon.
 
 •  

Ofte stilte spørsmål og svar om barnepensjon


Hva er barnepensjon?

Barnepensjon er en pensjon som utbetales fra pensjonskassen til avdøde medlems barn frem til de fyller 20 år.

Hvem får barnepensjon?

Barn under 20 år hvor avdøde forelder/foreldre var medlem/medlemmer i pensjonskassen får barnepensjon fra HKP. Pensjonskassen kan også vurdere å tilstå barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde medlem forsørget. Dersom begge foreldre dør og begge var medlemmer i pensjonskassen utbetales barnepensjon etter hver av foreldrene.

Hvordan søker man om barnepensjon?

Pensjonskassen kontakter gjenlevende forelder/verge/barn dersom avdøde medlem døde mens vedkommende var i medlemspliktig stilling, eller mottok pensjon fra pensjonskassen. Pensjonskassen mottar da melding om dødsfall fra arbeidsgiver eller NAV. Pensjonskassen sjekker også mot folkeregisteret for å innhente opplysninger om dødsfall blant tidligere medlemmer.

SØKNADSSKJEMA BARNEPENSJON


Hvordan beregnes barnepensjon?

Full barnepensjon utgjør 15 prosent av avdøde medlems pensjonsgrunnlag (*). Har avdøde flere barn utgjør hver barnepensjon 15 prosent av pensjonsgrunnlaget. Barnepensjoner reduseres ikke selv om barnet mottar barnepensjon fra folketrygden. Barnepensjoner kan likevel reduseres dersom det samtidig utbetales barnepensjon fra andre tjenestepensjonsordninger.
Er avdøde medlems opptjeningstid mindre enn 30 år reduseres barnepensjonen ut fra hvor mange trettideler av full pensjon avdøde hadde opptjent. Dersom et medlem dør mens han/hun er i medlemspliktig stilling, eller mottar AFP, medregnes opptjeningstid frem til 67 år eller stillingens aldersgrense dersom denne er lavere.

(*) Dersom avdøde medlems dødsdato er forut for 01.01.2001 gjelder andre regler for beregning av barnepensjon.