hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY

Ny offentlig tjenestepensjon

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Er du født i 1962 eller tidligere er du ikke omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Med ny offentlig tjenestepensjon vil det lønne seg å jobbe lenger, men samtidig åpnes det for fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 75 år på lik linje med folketrygdens alderspensjon. Det blir også lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon. Ny offentlig tjenestepensjon innebærer foreløpig ikke endringer i reglene for uførepensjon eller etterlattepensjon.
 
Opptjening av ny offentlig tjenestepensjon, også kalt påslagspensjon, skjer fra 1. januar 2020 og pensjonen beregnes ut fra oppspart pensjonsbeholdning slik som i folketrygden. Det er med andre ord en form for sparing i prosent av lønn. Det vil også bli gitt ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963-kullet til og med 1970-kullet for å kompensere for uheldige konsekvenser av det nye regelverket. Fra 2025 kan første årskull (de som er født i 1963) ta ut tjenestepensjon etter regelverket for ny offentlig tjenestepensjon.

Viktige begreper vedrørende ny offentlig tjenestepensjon

 • Påslagsmodell/påslagspensjon betyr at tjenestepensjonen utbetales som et tillegg til folketrygdens alderspensjon uten at tjenestepensjonen blir redusert. 
 • Pensjonsbeholdning er tjenestepensjonen du har spart opp frem til uttakstidspunkt. I tillegg til det du og din arbeidsgiver sparer opp skal pensjonsbeholdningen årlig oppreguleres i forhold til lønnsveksten i samfunnet. 
 • Delingstall (levealdersjustering) brukes for å beregne årlig pensjon som følge av at yngre årskull kan regne med flere år som pensjonist. På nettsidene til NAV (klikk på denne linken) kan du lese mer om delingstall og levealdersjustering.

Regelverk for ny offentlig tjenestepensjon

 • Tjenestepensjonen beregnes ut fra en oppspart pensjonsbeholdning.
 • Tjenestepensjonen er en livsvarig ytelse og årlig utbetaling øker ved å utsette uttakstidspunkt (det lønner seg å jobbe lengre før man tar ut tjenestepensjonen).
 • Alle år i jobb fram til 75 år gir pensjonsopptjening.
 • Årlig opptjening utgjør 5,7 prosent av lønn mellom 0 – 12 G, og 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 – 12 G (til sammen 23,8 % av årlig lønn).
 • Fortsatt trekkes du som ansatt bare 2 prosent i lønn (slik som i dagens tjenestepensjonsordning).
 • Tjenestepensjonen beregnes uavhengig av folketrygden.
 • Det blir mulig å ta ut tjenestepensjonen fleksibelt fra 62 til 75 år.
 • Tjenestepensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet/redusert for arbeidsinntekt.
 • Gjennom hele opptjeningstiden blir pensjonsbeholdningen oppregulert med utgangspunkt i lønns- og prisveksten.
 • Årlig tjenestepensjon fastsettes ved å dele pensjonsbeholdningen med delingstallet du har på uttakstidspunkt for tjenestepensjon.Det kreves minimum ett års tjenestetid i en offentlig virksomhet for å få rett til offentlig tjenestepensjon etter de nye reglene.

Beregning av ny offentlig tjenestepensjon

 • Årlig pensjon = pensjonsbeholdning / delingstall

Hva med offentlig tjenestepensjon opptjent før 01.01.2020?

Offentlig tjenestepensjon opptjent frem til 01.01.2020 beregnes og utbetales etter dagens regelverk – som oppsatt alderspensjon. Det vil si en ytelsespensjon som beregnes ut fra medlemstid, gjennomsnittlig deltid og sluttlønn, og som videre samordnes med folketrygdens utbetalinger, likevel med overgangstillegg og garantier for årskullene født fra og med 1963 frem til og med de som er født i 1970. Du som får opptjening før og etter 2020, vil dermed få alderspensjon etter både gamle og nye regler. Har du mindre enn 3 års opptjening av offentlig tjenestepensjon før 01.01.2020 overføres (konverteres) pensjonsrettighetene til den nye tjenestepensjonsordningen.
 
Overgangstillegg:
For årskullene 1963 – 1970 gis det et overgangstillegg som utgjør 0,15 G for 1963-kullet. Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet, og gis i alderen fra 62 til 67 år til de som slutter i medlemspliktig stilling før 67 år. Formålet med dette tillegget er å gjøre overgangen fra gammelt til nytt regelverk mest mulig rettferdig for de som går av tidlig.
 
2011-tillegg:
Har du medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning før 2011, og er født i tidsrommet 1963 – 1967, får du et årlig tillegg som er en nedtrapping av den individuelle garantien som årskullene 1953 – 1962 fikk ved overgang til nye opptjeningsregler i folketrygden fra 2011. Dette tillegget betegnes som 2011-tillegget.
 
Fullt 2011-tillegg utgjør 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen multiplisert med en brøk hvor opptjeningstid før 2011 er telleren og 30 år er nevneren. Tillegget trappes ned med årskull. 1963-kullet får 100 prosent av et fullt tillegg, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent av et fullt tillegg.
 
Ny avtalefestet pensjon (AFP):
Dagens AFP-ordning i offentlig sektor vil sannsynligvis gå over til å bli en livsvarig pensjon man får i tillegg til folketrygden og tjenestepensjonen slik som for dagens AFP-ordning i privat sektor. Ny AFP skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år, og det skal være mulig å kombinere AFP og jobb. Størrelsen på AFP-pensjonen bli høyere jo lengre man venter med å ta den ut.
 
Betinget tjenestepensjon:
Betinget tjenestepensjon er et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Årlig opptjening er på 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G fram til og med det året du fyller 61 år. Betinget tjenestepensjon kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år og er en livsvarig pensjon.
 

Kort oppsummert

For en person som er født i 1963 og har mer enn 3 år med opptjente pensjonsrettigheter i dagens tjenestepensjonsordning innebærer dette at samlet alderspensjon vil bestå av folketrygdens alderspensjon, ny offentlig tjenestepensjon (påslagspensjon), ny AFP, 2011-tillegget samt gammel offentlig tjenestepensjon (bruttopensjon samordnet med folketrygden). Dersom man går av før 67 år kan betinget tjenestepensjon også bli en del av samlet utbetalt alderspensjon.
 

Særaldersgrenser samt overgang fra uførepensjon til alderspensjon

Alderspensjon på grunn av særaldersgrense, og alderspensjon til personer som i dag mottar uførepensjon er ikke endelig avklart, og inntil nye regler vedtas (i løpet av høsten) beregnes alderspensjon på dette grunnlaget etter dagens regler. Det er foreslått at de som har 10 eller færre år igjen frem til stillingens særaldersgrense skal sikres at de ikke kommer dårligere ut enn om dagens regler videreføres. Dette inkluderer også alderspensjon etter 85-års regelen.