hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
23.04.2019
Årsrapport for 2018
Halden kommunale pensjonskasse har lagt bak seg nok et aktivt år med svært gode resultater gitt de rammebetingelsene 2018 kunne tilby en forvalter av pensjonsmidler. Pensjonskassen oppnådde en verdijustert avkastning på 1,61 % og en bokført avkastning på 4,61 % i kollektivporteføljen. Egenkapitalens avkastning ble på 5,55 %.
 
Klikk her for mer informasjon og tilgang til årsrapport for 2018.
16.04.2019
Ordliste om pensjon
Finans Norge har utarbeidet en egen ordliste for pensjon som definerer faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon.
Ordlisten kan du lese her
14.04.2019
Nye medlemstilbud - boliglån og skadeforsikringer
Halden kommunale pensjonskasse kan nå tilby medlemmer, tidligere medlemmer og pensjonister boliglån og skadeforsikringer til meget konkurransedyktige betingelser gjennom en avtale fremforhandlet av Pensjonskasseforeningen, en interesseorganisasjon for Halden kommunale pensjonskasse. Lån og skadeforsikringene leveres av Storebrand.

For mer informasjon om tilbudet kan du klikke på denne linken. Alle henvendelser vedrørende dette låne- og forsikringstilbudet må gjøres direkte til Storebrand gjennom kontaktopplysningene du finner ved å klikke på linken.

Halden kommunale pensjonskasse viderefører også vårt eget lånetilbud som du finner under menyvalget Lån.
29.11.2018
Skattetrekk på pensjon desember
Pensjonen for desember utbetales fredag 7.12.18. I desember trekkes det ingen skatt på ordinær utbetaling av alderspensjon, AFP, etterlattepensjon og barnepensjon. For de av dere som mottar uførepensjon (varig og midlertidig) er det halv skatt på pensjonen i desember. Dersom du mottar en etterbetaling av pensjon i desember (alle typer pensjon) er det ordinær skatt på denne.
21.11.2018
Forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ut på høring
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut lovforslag om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor på høring. Høringsfristen er satt til 9. januar 2019. Lovforslaget bygger på avtalen som Regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om 3. mars i år, og som har til hensikt å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen som ble innført i 2011. Ny tjenestepensjon skal gi større fleksibilitet for valg av uttakstidspunkt, økte insentiver for å stå lengre i arbeid og bidra til enklere jobbskifte mellom privat og offentlig sektor uten tap av pensjonsopptjening.

Mer informasjon om lovforslaget kan du lese på Regjeringens nettsider ved å klikke på denne linken; Høring om ny offentlig tjenestepensjon
09.07.2018
Sommerstengt i pensjonskassen
Pensjonskassen har stengt i uke 29 og 30, dvs fra 15.juli til 27. juli.
God sommer!
25.05.2018
Ny pensjonsordning for offenlig sektor
LO, Unio og YS har gitt departementet beskjed om at et flertall sier ja til avtalen om ny tjenestepensjonsordning for offentlig ansatte.
Her kan du lese avtalen:

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
24.05.2018
Årets pensjonsregulering - nytt grunnbeløp fra 1.5.2018
Det nye grunnbeløpet fra 1.mai 2018 er fastsatt til 96 883 kroner. Dette er en økning på 3 249 kroner eller 3,47 prosent. 
Klikk på denne linken for å lese mer om de nye satsene på nav.no
 
06.04.2018
Godt resultat for HKP for 2017
Halden kommunale pensjonskasse har lagt bak seg et aktivt år med gode resultater. HKP kan også for 2017 levere et svært konkurransedyktig overskudd, hvor avkastningen på medlemsforetakenes midler ble på 8,21%.

Les mer i HKPs årsrapport for 2017 her.
05.12.2017
Skattetrekk på pensjon desember
Pensjonen for desember utbetales fredag 8.12.17. I desember trekkes det ingen skatt på ordinær utbetaling av alderspensjon, AFP, etterlattepensjon og barnepensjon. For de av dere som mottar uførepensjon (varig og midlertidig) er det halv skatt på pensjonen i desember. Dersom du mottar en etterbetaling av pensjon i desember (alle typer pensjon) er det ordinær skatt på denne.
12.09.2017
Økt minstenivå i folketrygden - og lavere pensjon fra HKP
Med virkning fra 1. september 2017 blir minstepensjonen til enslige alderspensjonister i folketrygden økt med 4000 kroner per år, samt at satsene som gjelder gifte og samboende alderspensjonister øker med 1000 kroner per år.
For de alders- og ektefellepensjonister i HKP som er omfattet av dette medfører samordningsreglene at pensjonen fra HKP vil bli lavere fordi folketrygden øker. Summen av pensjonene fra folketrygden og HKP vil ikke gå ned.

Informasjon til de pensjonistene det gjelder
Alle pensjonister som får sin pensjon redusert i samsvar med det økte minstenivået, vil få brev om dette fra HKP når omregningen blir gjennomført. Målet med endringen er å øke minstenivået på alderspensjonen i folketrygden.  

Klikk på denne linken for å lese mer om økt minste pensjonsnivå til enslige, gifte og samboende alderspensjonister på NAV sine sider.
 
19.05.2017
Årets pensjonsregulering - nytt grunnbeløp fra 01.05.2017
Årets trygdeoppgjør er avsluttet og resultatet gir et nytt grunnbeløp gjeldende fra 01.05.2017 på 93.634,- kroner. Dette gir en økning på 1.058,- kroner, som tilsvarer 1,14 %. Forrige grunnbeløp var på 92.576 kroner. Økningen representerer et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, og medfører at alderspensjoner øker med 0,38 %, mens øvrige pensjoner får en økning på 1,14 %. Klikk på denne linken for å lese mer om de nye satsene på nav.no. Du kan også finne informasjon om trygdeoppgjøret på nettsidene til www.regjeringen.no ved å klikke på denne linken.
09.05.2017
Godt resultat for HKP også for 2016
Halden kommunale pensjonskasse (HKP) er godt fornøyd med resultatet for 2016. Pensjonskassen oppnådde en verdijustert avkastning på 6,27 % og en bokført avkastning på 4,76 % i kollektivporteføljen. Egenkapitalen oppnådde en avkastning på 5,11 %. Dette resultatet plasserer HKP nok en gang i toppsjiktet blant leverandørene av offentlig tjenestepensjon til kommunal sektor, og gir et godt bidrag til lavere pensjonskostnader for Halden kommune. Klikk på denne linken for mer informasjon og årsrapport.
08.12.2016
Skattetrekk på pensjon desember
Pensjonen for desember utbetales fredag 9.12.16. I desember trekkes det ingen skatt på ordinær utbetaling av alderspensjon, AFP, etterlattepensjon og barnepensjon. For de av dere som mottar uførepensjon (varig og midlertidig) er det halv skatt på pensjonen i desember. Dersom du mottar en etterbetaling av pensjon i desember (alle typer pensjon) er det ordinær skatt på denne.
03.06.2016
Endrede skatteregler for mottakere av uførepensjon
Fra 1.januar 2016 ble det gjort endringer i skattebetalingsloven §§ 5-5 og 5-7 som innebærer at skattetrekk i uføreytelser skal foretas i 10,5 måneder i løpet av året. I praksis betyr dette at det ikke trekkes skatt på uførepensjon i juni, og halv skatt på uførepensjon i desember.
20.04.2016
Pensjonsanalyse for Halden kommune
Halden kommune har tatt initiativ til å utrede Halden kommunalepensjonskasse (HKP) sin virksomhet i nåværende og fremtidige form. Kommunen har ønsket å gjennomføre en helhetlig vurdering av HKP som egen pensjonskasse i forhold til å ha pensjonsordningen i KLP. Oppdraget ble gitt til Gabler AS, et selskap med betydelig kompetanse innen pensjon og finans.
HKP er svært fornøyd med å komme ut som det klart beste alternativet. Ikke bare har HKP levert en langt mer lønnsom kapitalforvaltning enn KLP historisk, men lokal produksjon av pensjon er også billigere rent forsikringsmessig og mer kostnadseffektiv å drifte.
HKP vil fortsette å jobbe for tilby Halden kommune og andre medlemsforetak et kvalitativt godt pensjonsprodukt til en klart lavere pris enn våre konkurrenter.
Gablers rapport kan du lese fra side 50 i saksnummer PS 2016/48.
20.04.2016
HKP med best avkastning i 2015
Med 5,39 prosent oppnådde HKP best avkastning av samtlige tilbydere av kommunale pensjonsordninger i 2015.  Årsaken til det gode resultatet er høy eksponering mot aksjer. Over halvparten av inntektene kommer fra aksjeplasseringene. Obligasjonsinvesteringene gir fortsatt forholdsvis god avkastning, til tross for den senere tids rentenedgang. Det skyldes at mange av obligasjonene er kjøpt for en tid tilbake, da rentenivået var høyere. Eiendom har også gitt god avkastning. HKP har økt investeringene i eiendom gjennom kjøp av eiendommer i andre Østfoldbyer. Inntektene fra eiendom fordelte seg i 2015 ca 50/ 50% på eiendommer der Halden kommune er leietakere og eiendommer med andre leietakere. 
Selv om 2015 var bra, var resultatet preget av synkende renter. 2016 har fått en krevende start, med fortsatt lave renter og et fallende aksjemarked. HKP har heldigvis solide buffere til å motstå dette, med hele 18,60 kroner som sikkerhet for hver 100-lapp som er investert i pensjonsfondet. Beregninger viser at med en slik bufferkapital, vil HKP kunne motstå alle finansielle kriser man har sett opp gjennom historien, inklusiv finanskrisen i 2008, uten å måtte belaste Halden kommune med innkalling av bufferkapital eller økning av pensjonspremien.
Vi i HKP er fornøyd med 2015, men enda mer fornøyd med de gode resultatene som er bygget opp over tid.
Les mer i HKPs årsrapport for 2015 her.
19.08.2014
Uførepensjonen endres fra 1.1.15
Hvis du mottar uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, skal pensjonen din omregnes fra 1.1.15. Alle overgangsreglene er ikke klare ennå, så du vil få mer detaljert informasjon om konsekvensene for din uførepensjon senere i år. Pensjonskassen orienterte om hovedpunktene i den nye uførepensjonen i brev sendt til medlemmene i juni 2014.
Brevet i sin helhet kan du lese her.
01.05.2014
Nye inntektsregler for alderspensjonister fra 1.1.14
Dersom du arbeider i offentlig sektor ved siden av 100 % alderspensjon fra pensjonskassen, vil du bli meldt inn i pensjonskassen for denne stillingen. Din pensjon vil derfor bli redusert tilsvarende, og det er ikke lenger mulighet for å arbeide uten at det blir avkortning av pensjonen.
Vi gjør oppmerksom på at inntekt fra privat sektor som tidligere ikke vil påvirke utbetalingen fra Halden kommunale pensjonskasse.
For at alderspensjonister skal kunne jobbe uten å få redusert sin pensjon er muligheten for ansettelse på pensjonistvilkår innført. Ordning om pensjonistlønn må avtales med den enkelte arbeidsgiver. Det er ikke alle arbeidsgivere som er omfattet av de nye endringene om pensjonistlønn, og spørsmål om dette må rettes direkte til arbeidsgiver.