hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY

Årsrapporter - omtaler

Årsrapport 2017

Halden kommunale pensjonskasse har lagt bak seg et aktivt år som har resultert i et meget konkurransedyktig overskudd til våre medlemsforetak. Verdijustert avkastning ble på hele 8,21 %, mens bokført avkastning ble på 6,15 % for kollektivporteføljen. Resultatet for egenkapitalen viser en avkastning på 3,90 %. Dette bidrar til at HKP kan tilføre medlemsforetakene 43,3 millioner kroner til premiefond, samtidig som pensjonskassens soliditet styrkes ytterligere. Resultatet medførte også en premiesats for medlemsforetakene på rekordlave 9,7 %. God avkastning i aksjemarkedet og på eiendom bidro mest til det gode resultatet.

I 2017 har det vært fokusert mye på valget av aktiv forvaltning framfor passiv. Høsten 2017 kjøpte pensjonskassen litt over 90 % av aksjene i Svinesund Transportsenter AS, og har med det også øket tilstedeværelsen i forhold til lokal verdiskapning i Haldensamfunnet. HKP har gjennom mange år bygget opp og gradvis styrket soliditeten i pensjonskassen. Soliditeten har vært viktig for at pensjonskassen har kunnet investere som den har gjort og for de resultatene som nå leveres. 

Ved årsskiftet 2017/2018 forvaltet Halden kommunale pensjonskasse 2,2 milliarder kroner. 35% av forsikringspremien for 2017 ble dekket av tidligere års overskudd. Pensjonskassens ledelse er trygge på at det ikke er tilfeldigheter, men følgene av en bevisst, aktiv forvaltningsstrategi som har lagt grunnlaget for pensjonskassens gode finansielle resultater gjennom en årrekke.

I en situasjon med lave renter er det viktig med bidrag til avkastningen fra andre aktivaklasser som f. eks. aksjer. For å investere i aktivaklasser som svinger i verdi, er det viktig med tilstrekkelig buffer. Med gode buffere, blant annet i kursreguleringsfond, er HKP godt rustet til å levere gode resultater også i årene som kommer – selv om rentenivået skulle forbli lavt.
Årsrapport 2016

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) er godt fornøyd med resultatet for 2016. Pensjonskassen oppnådde en verdijustert avkastning på 6,27 % og en bokført avkastning på 4,76 % i kollektivporteføljen. Egenkapitalen oppnådde en avkastning på 5,11 %. Dette resultatet plasserer HKP nok en gang i toppsjiktet blant leverandørene av offentlig tjenestepensjon til kommunal sektor, og gir et godt bidrag til lavere pensjonskostnader for Halden kommune.

Pensjonskassen har over de siste ti årene hatt kontinuerlig og nitidig fokus på å være en konkurransedyktig pensjonsordning. Våre analyser viser en betydelig meravkastning på over 215 millioner kroner for tiårsperioden 2007 – 2016 sammenlignet med å ha pensjonsordningen i et livselskap.

I 2016 engasjerte Halden kommune konsulentselskapet Gabler AS for å gjennomføre en evaluering av tjenestepensjonsordning gjennom egen pensjonskasse kontra livselskap. Gablers funn er i tråd med pensjonskassens egne analyser som viser at HKP er meget konkurransedyktig.

Årsresultatet bekrefter at pensjonskassen har lykkes med målsettingen om å finansiere pensjonsforpliktelsene slik at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen over tid blir lavest mulig.
Årsrapport 2015

Med 5,39 prosent oppnådde HKP best avkastning av samtlige tilbydere av kommunale tjenestepensjonsordninger i 2015. Årsaken til det gode resultatet er høy eksponering mot aksjer, og over halvparten av inntektene kommer fra aksjeplasseringene. Obligasjonsinvesteringene gir fortsatt forholdsvis god avkastning til tross for den senere tids rentenedgang. Dette skyldes at mange av obligasjonene er kjøpt for en tid tilbake da rentenivået var høyere.

Også eiendom har gitt god avkastning. HKP har økt investeringene i eiendom gjennom kjøp av eiendommer i andre Østfoldbyer. Inntektene fra eiendom fordelte seg i 2015 ca 50/ 50% på eiendommer der Halden kommune er leietakere og eiendommer med andre leietakere.

Selv om 2015 var bra, var resultatet preget av synkende renter. 2016 har fått en krevende start, med fortsatt lave renter og et fallende aksjemarked. HKP har heldigvis solide buffere til å motstå dette, med hele 18,60 kroner som sikkerhet for hver 100-lapp som er investert i pensjonsfondet. Beregninger viser at med en slik bufferkapital, vil HKP kunne motstå alle finansielle kriser man har sett opp gjennom historien, inklusiv finanskrisen i 2008, uten å måtte belaste Halden kommune med innkalling av bufferkapital eller økning av pensjonspremien.

Vi i HKP er fornøyd med 2015, men enda mer fornøyd med de gode resultatene som er bygget opp over tid.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no